Samverkan med myndigheter

CNDS samarbetar med ett flertal myndigheter i olika projekt. Viktiga samarbetspartners är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och Trafikverket.

Samverkan med MSB

Forskningsprojekt med MSB stöd

I december 2010, efter ansökan till MSBs öppna utlysning av forskningsmedel, beviljades ett stort projektstöd till CNDS och dess forskarskola. Projektet "Att förutsäga och förebygga naturolyckor – Tvärvetenskaplig samverkan" bygger på samma idéer och organisation som de som ligger till grund för hela CNDS. Genom projektet knyts ytterligare åtta personer till CNDS och forskarskolan, de flesta som postdoktorer och forskare. Projektet startade 2011 och avslutades under 2014.

Doktoranderna, postdoktorerna och forskarna kompletterar varandra. Doktoranderna skapar en långsiktighet i CNDS genom att finnas kvar i fem år. De lägger mycket tid på kurser de första åren och deras forskningsresultat blir inte synliga förrän ett par år efter start. Postdoktorerna och forskarna är bara anställda i två år men deras forskningsresultat syns redan under deras första år.

Forum för naturkatastrofer

CNDS and MSB have collaborated in the context of the regularly conference Forum on Natural Disasters since 2012. The conference has been held four times since 2012. MSB and CNDS planned and carried out the events together. The conference is arranged by CNDS for societal actors with an interest in reducing risks and consequences of natural disasters and natural accidents.

MSB representation at the CNDS Board

Apart from MSB support for research projects and the conference Forum on Natural Disasters, MSB is also involved in the organisation of CNDS. Bodil Lundberg represents MSB at the CNDS Board.

Samordnade forskningsprojekt
  • Trådlösa givarnät – Roger Bodén, postdoktor, avslutades under 2013
  • Dricksvattensäkerhet – Jean-Marc Mayotte, doktorand, avslutades under 2016
  • Aktörssamordning – Daniel Nohrstedt, forskare, avslutades under 2013
  • Lärande från naturolyckor – Charles Parker, forskare, avslutades under 2013
  • Svenska elnätets sårbarhet (ny inriktning, tidigare Katastrofkraft) – Jon Olausson, doktorand, avslutades under 2016
  • Jordskredsmetodik – Caterina Melchiorre, forskare, avslutades under 2014
  • Lära från naturolyckor – Jan-Olov Andersson, postdoktor, avslutades under 2014
  • Beslutsstöd och samverkan – Beatrice Hedelin, postdoktor, avslutades under 2013

Samverkan med Sida

I april 2008 påbörjade Sida ett samarbete med det mellanamerikanska samordningsorganet CSUCA (Consejo Superior Universitario Centroamericano) i syfte att minska skadorna av naturkatastrofer i Mellanamerika. Projektet "Research Capacity Building in Nature-Induced Disaster Mitigation in Central America 2008–2010" hade som mål att bygga upp forskningskompetens vid åtta universitet i sju mellanamerikanska länder och i Dominikanska republiken. Detta skulle ske genom utbildning av 20 doktorander från regionen, om möjligt samlade som grupp vid ett svenskt universitet. Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet fick i uppdrag att bygga upp en forskarskola, benämnd CANDIM (Central American Natural Disaster Mitigation research school).

Samverkan med Trafikverket

Inom CNDS finns även möjligheter för externfinansierade doktorander (industridoktorander) som arbetar i projekt som genomförs gemensamt mellan en värdorganisation och ett lärosäte. Ofta är doktorandprojektet formulerat utifrån ett konkret problem som värdorganisationen vill kunna hantera.

CNDS samarbetar med Trafikverket inom ett projekt om klimatförändring och transportvägar. Monika Rydstedt-Nymans doktorandprojekt är inriktad på erfarenhetsåterföring och lärande från naturkatastrofer, som drabbar vägar och järnvägar vid förändrat klimat. Hon försvarade sin licentiatavhandling Managing knowledge sharing of extreme weather induced impacts on land transport infrastructure: Case study of the Swedish Transport Administration i maj 2016.