Forum för naturkatastrofer

Forum för naturkatastrofer är en återkommande mötesplats som arrangeras av CNDS för aktörer som är intresserade av att minska riskerna för och konsekvenserna av naturkatastrofer och naturolyckor. Syftet är att stärka kunskapsutbyte, dialog och förbättra kontakter mellan akademiker, praktiker och beslutsfattare som arbetar med frågorna och det långsiktiga målet är att skapa en bestående arena för kunskapsutbyte inom naturkatastrofforskningen i Sverige.

Årets Forum för naturkatastrofer

Den 15 november i år arrangerades Forum av Centrum för naturkatastroflära (CNDS) i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med ett fokus på följande frågor:

  • Vad är samhällets skador och kostnader för naturolyckor och naturkatastrofer?
  • Hur kan vi använda data och varandras erfarenheter för att minska samhällets sårbarheter för naturolyckor och naturkatastrofer?
I årets Forum för naturkatastrofer diskuterades samhällets skador och kostnader för katastrofer från ett globalt till ett lokalt perspektiv. Även tillgång till data, metodik för användande av data, och hur data kan och får användas diskuterades under dagen. Dagen tog också upp frågor om vem som bär ansvaret för olika skadeförebyggande åtgärder och hur vi kan lära oss av varandra och förstärka samarbetet mellan olika aktörer. 

Forum vänder sig till beslutsfattare och praktiker vid svenska företag, myndigheter, länsstyrelser, kommuner och frivilligorganisationer samt forskare och doktorander verksamma inom naturkatastrofforskning i tvärvetenskapliga forskningsmiljöer. I målgruppen ingår också politiskt förtroendevalda på lokal, regional och central nivå i Sverige.

Tidigare Forum