Nyheter från 2015

Doktorand inom CNDS disputerar

(2015-11-16)

CNDS-doktoranden Elias Garcia-Urquia (Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet) disputerar den 3 december 2015. Disputationen äger rum kl. 10:15 i Polhemssalen, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala. Titeln på avhandlingen är The Use of Press Archives in the Temporal and Spatial Analysis of Rainfall-Induced Landslides in Tegucigalpa, Honduras, 1980-2005. Opponent är José Cepeda från Norwegian Geotechnical Institute.

Varmt välkomna!


CNDS-doktorand talade på konferens i Washington D.C.

(2015-11-12)

CNDS-doktoranden Monika Rydstedt Nyman och handledaren Magnus Johansson, båda Karlstads universitet, deltog i en konferens i Washington D.C. om Klimatanpassning, arrangerad av The American Transport Research Board.

Monika höll en presentation om fördelar med att använda industriutredningsmetoder vid naturolyckor och exemplifierade med en fallstudie från en översvämmad järnvägstunnel i Sverige 2013.
- "Det var en mycket bra konferens! Det deltog många forskare både från Europa och USA och ett stort antal praktiker och konsulter som arbetar med klimatrelaterade risker inom transport och infrastruktur."

Monika är industridoktorand, och finansierad av Trafikverket.


CNDS-forskare omnämnd i Times of India

(2015-11-12)

En presentation om svensk klimatpolitik och implementering av Mikael Granberg, Karlstads universitet uppmärksammades nyligen i Times of India.

Mikael Granberg, docent i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för klimat och säkerhet, Karlstads universitet, är just hemkommen från en resa i Indien. Syftet med resan var att skapa nya och utveckla befintliga samarbeten med indiska lärosäten, forskningsmiljöer och forskare inom forskningsområdena hantering av klimatrisker och anpassning till effekter av ett förändrat klimat.

Mikael har gjort forskningspresentationer och mött forskare, lärare och studenter vid Central University of Himachal Pradesh i Dharamsala. Mikael gjorde också en presentation vid Malaviya Centre for Peace Research (MCPR) vid Banaras Hindu University (BHU) i Varanasi, ett lärosäte som Karlstads universitet har ett mer än 25-årigt samarbete med. Föredraget i Varanasi på temat ”Climate change policy and practice: the Swedish experience” uppmärksammades i en artikel i Times of India den 3/11, 2015.


Allvarliga brister i svensk krisberedskap visar skogsbrandsrapport

(2015-10-13)

CNDS-forskaren Fredrik Bynander från Försvarshögskolan (Crismart) har medverkat i utredningen om krishanteringen i samband med den stora skogsbranden 2014.


Doktorand inom CNDS försvarar sin licentiatavhandling

(2015-10-08)

Tito Maldonado, doktorand inom CNDS på Institutionen för geovetenskaper (Uppsala universitet), ska försvara sin licentiatavhandling ”Aspects of climate variability during winter and summer in Central America”. Seminariet äger rum den 6 november 2015 kl. 10:15 i Norrland II på Geocentrum. Opponent är Rodrigo Caballero (Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet).

Välkomna till seminariet!


CNDS-forskare intervjuas av SVT

(2015-10-07)

CNDS-forskaren Charles Parker (statsvetenskapliga inst., Uppsala universitet)intervjuades av SVT angående de klimatplaner som lämnades till FN den 1 oktober inför det stora toppmötet i Paris i december i år. Klippet visades på Rapport den 2 oktober 2015.


CNDS-doktorand försvarar sin licentiatavhandling

(2015-09-29)

Adam Dingwell, doktorand inom CNDS på Institutionen för geovetenskaper (Uppsala universitet), ska försvara sin licentiatavhandling ”Atmospheric Dispersion Modelling of Volcanic Emissions”. Seminariet äger rum den 9 oktober 2015 kl. 13:15 i Norrland II på Geocentrum. Läs mer i sammanfattningen (på engelska). Välkomna till seminariet!

Datum: 2015-10-09
Tid: 13:15
Plats: Norrland II, Geocentrum
Opponent: Lennart Robertson (SMHI)


Doktorand inom CNDS disputerar

(2015-09-23)

Agnes Jane Soto Gómez (Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet) disputerar den 9 oktober 2015. Disputationen äger rum i Hambergsalen kl. 10:00, Villavägen 16, Uppsala. Titeln på avhandlingen är Geographical Distribution of Disasters Caused by Natural Hazards in Data-scarce Areas: Methodological exploration on the Samala River catchment, Guatemala. Opponent är Günter Blöschl från Vienna University of Technology.

Varmt välkomna!


CNDS-forskare medverkar i seminarium om klimatförhandlingarna i Paris

(2015-09-17)

CNDS-forskaren Charles Parker (statsvetenskapliga inst., Uppsala universitet) medverkar i ett seminarium den 25 september 2015 på Evolutionsbiologiskt centrum. Dagen innehåller presentationer och samtal om ledarskap i klimatfrågan, med fokus på de kommande klimatförhandlingarna i Paris. Även Doreen Stabinsky, (Zennströms gästprofessor i klimatledarskap), Bo Kjellén (SEI), Christer Karlsson (statsvetenskapliga inst.), Friederike May (CEMUS), Andrea Nightingale, (SLU), Jonas Ebbesson (Miljörättscentrum och SU) kommer att hålla föredrag.

  • Datum: 2015-09-25, kl. 10:00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum, Ekmanssalen

Tack för medverkan på Sunnersta-internatet 26-28 augusti 2015!

(2015-08-31)

För femte året i rad anordnade CNDS ett internat på Sunnersta Herrgård för doktorander och forskare inom CNDS. I år fick vi bland annat höra 5 lägesrapporter samt 3 forskningspresentationer.

Ett stort tack till alla som medverkade på årets Sunnersta-internat!

Sunnersta 2015


CNDS-doktorand publicerar i Nature

(2015-06-24)

Colin Walch, doktorand på Institutionen för freds- och konfliktforskning (Uppsala universitet), publicerar i tidskriften Nature Climate Change. Colin deltog i Världskongressen för katastrofriskreducering som ägde rum i den japanska staden Sendai mellan den 14-18 mars 2015, där delegater från hela världen enades om ett nytt ramverk för katastrofriskreducering för åren 2015-2030. Artikeln Expertise and policy-making in disaster risk reduction är en kommentar till dessa Sendai-förhandlingar.


CNDS i Almedalen

(2015-06-22)

CNDS kommer att vara representerat i Almedalen, till exempel genom deltagande i följande två seminarier:

Mikael Granberg, docent i statsvetenskap, Karlstads universitet, kommer delta i ett seminarium arrangerat av Svensk Försäkring: Kan vi strunta i klimatanpassning? Om åtgärder för klimatanpassning och hur klimatanpassningsarbetet kan ta fart i Sveriges kommuner samt vad som kan försäkras i en framtid där klimatrelaterade skador blir allt vanligare.

Onsdag 1 juli klockan 11.00-12:15, Wisby Strand, Donnersgatan 2. Lokal: Vall

Fredrik Bynander, docent i statsvetenskap, Försvarshögskolan, kommer delta i ett seminarium arrangerat av Försvarshögskolan: Gråzonen – normer för fred och krig i en ny säkerhetspolitisk situation i Europa. Har Sverige förmåga och aktörer för att hantera krigföring i gråzonen?

Torsdagen 2 juli 10.30-11.15, Försvarspolitisk Arena, S:t Hansgatan 11


Doktorand inom CNDS disputerar

(2015-06-09)

Alexander Vladimir Conde från Institutionen för rymd- och geovetenskap (Chalmers tekniska högskola) disputerade den 10 april 2015. Disputationen ägde rum klockan 14.00 i EA-salen, Hörsalsvägen 11, Göteborg. Titeln på avhandlingen är Application of DOAS, FTIR and Multi-GAS for Studies of Evolving Volcanic Activity. Opponent var professor Tobias P. Fischer, University of New Mexico, USA.


Tack för medverkan på CNDS-IRDR workshop

(2015-05-29)

Tack för medverkan på CNDS-IRDR workshopen måndag och tisdag den 11-12 maj 2015 på statsvetenskapliga institutionen, där ett flertal CNDS- och IRDR-doktorander presenterade sitt arbete och identifierade gemensamma forskningsintressen. Tillsammans med seniora CNDS forskare och professor David Alexander genomfördes även stimulerande diskussioner om forskningsområdet samt framtida samarbeten mellan CNDS och IRDR.

Workshop


CNDS får högt betyg när satsningen på strategiska forskningsområden utvärderas

(2015-05-05)

Mellan 2010 och 2014 finansierades 43 strategiska forskningsområdena (SFO), inklusive CNDS, av den svenska regeringen. Under 2014 utvärderades forskningsmiljöerna och Vetenskapsrådet, FAS (nu Forte), Formas, Energimyndigheten och VINNOVA var ansvariga för att genomföra utvärderingen. 

Förra veckan tillkännagavs utvärderingen, tillsammans med rekommendationer för framtiden, och CNDS fick generellt höga betyg. Enligt förslaget till regeringen behåller Uppsala universitet sina SFO-medel ograverade.


Nätverk mellan CNDS och IRDR på University College London

(2015-05-04)

Tre CNDS-doktorander besökte IRDR (Institute for Risk and Disaster Reduction) i London i november 2014. Doktoranderna skapade ett nätverk mellan doktorander vid IRDR och CNDS vilket kommer att kunna användas för att samverka vid framtida tillfällen.

Under våren kommer doktorander och seniora forskare från båda forskningscenter att delta vid två workshopar. Doktoranderna, med Lina M. Eriksson som huvudsökande, beviljades medel från Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa för en workshop i Uppsala, 11-12 maj 2015. Förutom CNDS-doktorander och forskare deltar tre IRDR-doktorander samt professor David Alexander. En andra workshop kommer att organiseras i London i juni 2015. Flera CNDS-doktorander och forskare kommer att resa till London för att delta.


CNDS-forskare deltar i Konferens Klimat & Säkerhet 2015

(2015-04-24)

Konsekvenserna av extremt väder är tydliga i de senaste årens händelser runt om i världen och i IPCC:s rapporter. Just nu diskuteras hur klimatanpassning och hantering av naturrisker kan integreras i samhällsplaneringen.

Den 26-27 maj 2015 arrangeras konferens Klimat & Säkerhet i Karlstad där vi tar fasta på detta. Konferensen är en mötesplats för alla som arbetar med klimatrelaterade risker på olika sätt: från lokal aktör till central myndighet, från tjänsteman till politiker, från praktiker till forskare, från offentlig sektor till näringsliv. Konferensen är den sjätte konferensen som arrangeras av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet, en del av CNDS. I år i samarbete med MSB och Karlstads kommun.

Kunskap blir till handling genom medvetenhet, politik och planering. Därför är klimatpolitik och riskmedvetenhet två av konferensens teman. Erfarenheter och kunskap från praktik och forskning varvas med diskussionspass.

I årets program har vi många internationella inslag, bland annat får vi träffa två huvudtalare: Margareta Wahlström, Special Representative of the Secretary-General for Disaster Risk Reduction, UNISDR och professor Čedo Maksimović, Imperial College London

Låt dig inspireras av våra internationella gäster, få handlingskraft genom erfarenhetsutbyte med kollegor och påbörja arbetet vid våra runda-bordssamtal!

Specialpris för studenter (inkl doktorander) 700 kr för båda dagarna.


Doktorandkurs med titeln "Osäkerhet i miljömodellering" ges på Geocentrum

(2015-04-21)

Professor Keith Beven kommer att ge, en nionde gång, kursen "Osäkerhet i miljömodellering" vid Geocentrum (Uppsala universitet) den 8–17 juni 2015. Jag bifogar en inbjudan och skulle uppskatta antingen (i) en anmälan från dig som är doktorand eller (ii) om du kunde informera intresserade doktorander som du tror kan ha nytta av kursen. Ansökningsfristen är den 4 maj 2015.


CNDS-forskare deltog i FN:s Världskongress i Sendai, Japan 14–18 mars 2015

(2015-04-15)

CNDS-forskaren Susann Baez Ullberg från CRISMART, Försvarshögskolan och CNDS-doktoranden Colin Walch från Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet deltog i FN:s Världskongress i Sendai, Japan 14–18 mars 2015.

Den tredje Världskongressen för katastrofriskreducering ägde rum i den japanska staden Sendai den 14-18 mars 2015. Mer än sex tusen personer deltog i mötet, där delegater från hela världen enades om nytt ramverk för katastrofriskreducering för åren 2015-2030. Det så kallade Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (SFA) bygger på den befintliga Hyogo Framework for Action 2005-2015 (HFA). Det nya ramverket har sju tydliga mål och betonar att alla aktörer på alla nivåer bidrar; såväl offentliga som privata och frivilligorganisationer.

Sendai 2015
Bild från avslutningsceremonin, Sendai 2015. CNDS-doktoranden Colin Walch tillsammans med Margareta Wahlström. CNDS-forskaren Susann Baez Ullberg.


CNDS forskning i särutgåva om naturkatastrofslära

(2015-04-07)

Forskning om naturkatastrofer är temat för mars månads särutgåva av tidskriften Geografiska annaler, där forskare knutna till eller inbjudna av CNDS presenterar sin forskning.

 Särutgåvan

Det är Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography som publicerar ett tematiskt nummer om ”Naturkatastrofslära – En nordisk syn på integrerad forskning om katastrofrisker”. Sven Halldin, Fredrik Bynander och Ernst van Groningen, alla verksamma inom CNDS, har varit gästredaktörer för utgåvan. De har också skrivit ett förord om behovet av tvärvetenskaplig forskning inom katastrofriskreducering och CNDS roll och ambition att bidra till att tillgodose det behovet. I övrigt finns såväl seniora CNDS-forskare som flera av CNDS doktorander representerade bland författarna i utgåvan.

Särutgåvans innehåll spänner över teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap och omfattar mång- och tvärvetenskapliga artiklar. Olauson m. fl. (2015) har undersökt möjligheterna med vindkraft i katastrofdrabbade områden. Tre naturvetenskapliga studier rör nederbördsrelaterade risker på olika sätt (Achberger m. fl. (2015), Hidalgo m. fl. (2015), García-Urquía and Axelsson (2015)). Internationellt samarbete i katastrofhantering i Centralamerika (Guinea Barrientos m. fl. 2015) och hanteringen av askmolnen från de isländska vulkanerna Eyjafjallajökull och Grímsvötn (Parker, 2015) beskrivs i två olika artiklar. Nohrstedt och Nyberg (2015) har studerat policyutveckling inom svensk översvämningshantering och Boin och Bynander (2015) har analyserat den normativa grunden för samarbeten mellan organisationer i krishantering. Troll m. fl. (2015) kombinerar i sin studie vulkanologi med antropologi för att undersöka muntliga traditioners roll för riskhantering i Indonesien. Hur många regnmätare som behövs för en optimal hydrologisk analys har undersökts av Girons Lopez m. fl. (2015) medan Soto m. fl. (2015) har studerat samband mellan katastrofer och geomorfologiska faktorer i Samalaflodens avrinningsområde. Ibrion m. fl. (2015) undersöker tid som en viktig faktor för seismologi och möjligheten att begränsa jordbävningskatastrofer i Iran.


Ledamot i CNDS internationella rådgivande grupp erhåller prestigefylld utmärkelse

(2015-03-19)

Allan Lavell, ledamot i CNDS internationella rådgivande grupp erhåller FN:s prestigefyllda Sasakawapris. Denna utmärkelse tillkännagavs under FN:s Världskongress i Sendai, Japan 14–18 mars 2015. Miljöpriset instiftades 1982 genom en donation av japanen Ryoichi Sasakawa (1899–1995).

Allan Lavell
CNDS-doktoranden Colin Walch tillsammans med Allan Lavell, Sendai 2015

Välkommen till CNDS-akademin den 13 mars 2015

(2015-03-09)

Den 13 mars är det dags för nästa CNDS-akademi på Geocentrum i Uppsala, där bland annat två doktorander kommer att presentera sina lägesrapporter.

  • Jenni Koivisto (Centrum för klimat och säkerhet, Karlstads universitet)
  • Zeinab Jeddi (Institutionen för geovetenskaper, UU)

Vi kommer även att få höra ett föredrag av klimatforskaren Doreen Stabinsky, som är Uppsala universitets första gästprofessor på Zennströms klimatprofessur.

Varmt välkommen!


CNDS-doktorand får internationellt pris

(2015-03-02)

Nina von Uexkull, doktorand inom CNDS forskarskola och vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, har nyligen vunnit ett pris för sitt arbete.
Nina von Uexkull fick ta emot ISA Jacek Kugler Political Demography and Geography Student Paper Award vid årsmötet för Internationella Studier Association i New Orleans. Utmärkelsen erkänner hennes artikel "Climate variability and the local correlates of communal conflicts, Sub-Saharan Africa 1989-2008” som den bästa artikeln skriven av en doktorand och som presenterades vid International Studies Association Annual Convention i 2014. Nina
Nina von Uexkull tillsammans med Jacek Kugler


CNDS-doktorandernas konferensdeltagande under 2014

(2015-01-09)

CNDS-doktoranderna deltog vid många olika konferenser och workshops i hela världen under 2014. De besökte fler än 25 evenemang i 18 olika länder där de presenterade sin forskning i olika sammanhang.

Karta över konferensdeltagande 2014

Källa: Original av Roke CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons