Seminariedag om samhällets exponering och sårbarhet vid naturolyckor

2019-08-22

Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet, som ingår i CNDS, bjuder in till en seminariedag den 4/9 med temat samhällets exponering och sårbarhet vid naturolyckor. Talare kommer bland annat att vara Jesse Rozelle och Casey Zuzak från Federal Emergency Management Agency i USA och Daniel Knös från JLT Re.

För att välinformerade beslut kring klimatrelaterade samhällsrisker skall kunna fattas krävs så bra underlag som möjligt. Flera länder har idag tagit fram och använder sig av en rad olika verktyg för riskbedömning. Är dessa verktyg tillämpbara för riskbedömning även i Sverige? Vilken potential finns och vilka utmaningar behöver övervinnas?

Programpunkter under dagen*

* Mer information och ett detaljerat program kommer att tillgängliggöras på denna sida närmare seminariedatumet.


Verktyg och erfarenheter från Federal Emergency Management Agency i USA

Jesse Rozelle och Casey Zuzak från USA:s Federal Emergency Management Agency, FEMA, kommer att berätta om myndighetens nationella program för översvämningsförsäkring (FEMA National Flood Insurance Program), dess multi-risk modell National Risk Index samt programvaran och metodologin Hazus som används för att uppskatta potentiella förluster vid katastrofer. 

Mer om talarna

Jesse Rozelle is the Acting Branch Chief for FEMA HQ’s Actuarial and Catastrophic Modeling Branch. FEMA’s ACM branch encompasses the FEMA National Flood Insurance Program’s Risk Rating and Reinsurance efforts, FEMA’s new Natural Hazards Risk Assessment Program, and FEMA’s Hazus Program.  Jesse has worked for FEMA since 2007 and has an M.A. in Applied Geography and Geospatial Sciences from the University of Colorado Denver.

Casey Zuzak is a Senior Risk Analyst for Hazus and Natural Hazards Risk Assessment Program (NHRAP) at the Federal Emergency Management Agency (FEMA).  NHRAP provides natural hazard risk assessment data, tools, and analyses to support FEMA strategic goals in the development of risk communication for all phases of emergency management. Casey has worked for FEMA since 2011 and has a M.S. in Geography from the University of South Carolina.


Arbetet med Sveriges nationella riskbedömningsprocess

Jim Kronhamn från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer att berätta om myndighetens arbete med att identifiera och analysera sådana risker och sårbarheter som kan anses vara särskilt allvarliga. Även framtida utveckling av myndighetens arbete och önskemål avseende utveckling av nya verktyg och modeller kommer att tas upp.


Skyfall i Sverige

Projektet Skyfallsmodellering – Planering, Analys och Sårbarhetshantering, SPLASH, drivs av Centrum för klimat och säkerhet på Karlstads universitet i nära samverkan med fyra företag: JLT Re, Brandskyddsföreningen restvärderäddning, Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Jönköping och med stöd av Jönköpings kommun och OASIS - ett internationellt ramverk för katastrofmodellering.

Daniel Knös från JLT Re kommer att berätta om återförsäkringsbranschens metoder för att uppskatta skador med ett särskilt fokus på Oasis Loss Modelling Framework, en öppen plattform för utveckling, installation och genomförande av katastrofmodellering.

Forskare från SPLASH kommer att presentera sitt arbete med modellering av exponering och sårbarhet vid skyfall


Studentarbeten inom området vid svenska universitet

Mattias Andersson och Marcus Thorell berättar om sitt uppsatsarbete där de tillämpat Hazus i Karlstad.

Erika Lindqvist, berättar om sitt uppsatsarbete vid Göteborgs Universitet där hon har tillämpat verktyget ICPR FLoRiAn (International Commission for the protection of the Rhine Flood Risk Analysis) för bedömning översvämningsrisk i Kungälvs kommun.

Fabian Erlandsson berättar om sin uppsats där han har analyserat bostadsägares riskbedömning och motivation att genomföra riskreducerande åtgärder kopplat till översvämningsrisk i Jönköpings Län.

Tid: 4/9 09:30 - 16:30

Plats (Observera byte av lokal): Karlstad CCC

Språk: Seminariedagen hålls på svenska och engelska.

Delar av seminariedagen kommer att filmas i utbildningssyfte. Om du inte önskar finnas med på film och fotografier från dagen vänligen meddela konferensarrangören eller fotograferna.

Anmälan

Seminariedagen är kostnadsfri och inkluderar lunch och eftermiddagsfika men kräver anmälan.

Kontakt och mer information