Forum för naturkatastrofer 2012

Tema: Kunskapsbehov

Samverkan mellan myndigheter, näringsliv och universitet är en grundsten för arbetet inom CNDS. Forum för naturkatastrofer är en del av detta viktiga uppdrag och den 3 maj 2012 samlades Forum för första gången. Temat för vårt första Forum var Kunskapsbehov, under vilket vi ställde oss frågorna:

 • Vilken kunskap som behövs i det svenska samhället för hantering av naturkatastrofer?
 • Finns olika kunskapsbehov hos myndigheter, näringsliv och akademi?
 • På vilket sätt kan forskningen bidra?
 • Hur kan vi i Sverige dra nytta av internationella fallstudier eller projekt?

Under dagen kunde deltagarna lyssna på presentationer om aktuella forskningsresultat, resultat från myndighetsuppdrag och utvecklingsprojekt inom näringslivet samt diskutera och nätverka i posterutställningen där CNDS doktorander presenterade sina projekt. Benny Kullinger var dagens moderator.

Sammanfattning av dagen

Inledning och keynote speaker

Margaretha Fahlgren, ordförande i CNDS programråd och vicerektor vid Uppsala universitet inledde dagen med presentation och avtäckning av CNDS nya logotyp.

CNDS tre forskningsledare Sven Halldin, uppsala universitet; Bengt Sundelius, försvarshögskolan; och Lars Nyberg, Karlstads universitet presenterade CNDS och tankarna bakom Forum för naturkatastrofer.

Dagens keynote-speaker, Helena Molin Valdés från ISDR, presenterade arbetet med naturkatastrofer på den internationella nivån inom FN, hur man arbetar med Hyogo-ramverket och med att skapa resilienta nationer och samhällen.
Block 1 - Teknikutveckling för att förstärka säkerheten i samhället

Lars Jernbäcker från SAAB AB inledde genom att angripa frågan om vad ny och förbättrad teknik kan innebära för arbetet med att hantera naturkatastrofer och vad tekniken inte kan hjälpa oss med.

Per Gunningberg från Uppsala universitet gav oss en bild av hur befintliga och nya former av tekniska och sociala nätverk kan användas som kraftfulla verktyg i katastrofsituationer.

Översvämningar - hur ser hoten ut och hur påverkas samhället?

Mette Lindahl-Olsson från MSB gav en bakgrund till myndighetens arbete med översvämningsrisker kring Mälaren och Johanna Farelius från WSP gick djupare in på konsekvensanalys för samhällsviktig verksamhet inom Mälarprojektet.

Lars Nyberg från Klimat & Säkerhet visade hur olika typer av översvämningar verkar i tid och rum och hur översvämningshoten kan påverkas av klimatförändringarna.

Samhällets hantering av naturkatastrofer

Susann Ullberg från CRISMART/Försvarshögskolan har fokuserat sin forskning på översvämningar och sociala minnen. Hon berättade om hur minnesbilden av tidigare översvämningar verkar i den Argentinska staden Santa Fe.

Daniel Nohrstedth från Uppsala universitet visade hur en rad intressanta kopplingar mellan samverkan och resiliens lett honom till att vilja inrikta sin forskning inom statsvetenskap mot just detta.

Lars Gustafsson från Länsförsäkringar i Kronoberg berättade om hur stormen Gudrun och dess efterverkningar påverkade Kronoberg och hur lärdomar från stormen bidrog till hanteringen av stormen Per två år senare.

Paneldiskussion - "Samtal i soffan"

Paneldiskussion med Torbjörn Olsson från Länsförsäkringar AB, Mette Lindahl-Olsson från MSB, Sara Bondesson från Försvarshögskolan och doktorand inom CNDS samt Sven Halldin från Uppsala universitet och forskningsledare inom CNDS.

Bengt Sundelius från försvarshögskolan sammanfattade dagen och gav oss en framåtblick.

Posterutställning CNDS-doktorander

Parallellt med dagens föredrag och diskussioner pågick en posterutställning där doktoranderna inom CNDS presenterade sina forskningsidéer och projekt.

De presenterade projekten var:

 • Robusta sensornoder för att övervaka och varna för naturkatastrofer - Zahra Khaji, Roger Bodén, Lena Klintberg, Klas Hjort
 • Spridning av aska från vulkaner - Adam Dingwell
 • Att lära av naturkatastrofer - Helena Hermansson & Jenni Koivisto
 • Katla, Iceland - A natural laboratory calling for society's attention - Zeinab Jeddi, Ari Tryggvason, Roland Roberts, Ólafur Gudmundsson, Reynir Bödvarsson
 • The impact of armed conflict on natural disasters management - Colin Walch
 • Utveckling av Massiva Caldera System - En Petrokemisk Analys av Vulkanen Katla - David Budd, Valentin Troll, Steffi Burchardt, Abigail Barker
 • Wind Power for Electricity Generation after Natural Disasters - Jon Olauson, Mikael Bergkvist
 • Varningsystem för översvämningsrisker - Att förutsäga, hantera och agera - Erik Persson och Marc Girons
 • Dricksvattensäkerhet - vid extrema hydrometeorologiska händelser - Jean-Marc Mayotte & Viveca Norén
 • Natural Disaster Sensor Networks - Meteorological and Climatological Effects on a Wireless Sensor Network - Hjalmar Wennerström